נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ילין לפידות (2B) תיק השקעות + 15% | 5117312

מדיניות הקרן

1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, פיקדונות ומזומנים.
2. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. ביום 05.11.2009 נחתם עם "הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ" (להלן: "הבנק") הסכם לקבלת פרסומים, הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים, ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של הבנק, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעות של קרנות שבניהול מנהל הקרן.  
6. מנהל הקרן יתאים את תמהיל השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות של "תיק מס' 2", הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר מנהל הקרן/ הבנק. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי, לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.
7. מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן לשיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, ולעקרונות הכלליים להשקעה בהתאם לפרסומי הבנק, ובכפוף לאמור בסעיף 6 לעיל. ובלבד שלא יחרוג בשיעור של עד 5%, ביתר או בחסר, משיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, בהתאם לפרסומים.  
8. היה ובעקרונות הכלליים להשקעה ו/או במגבלות אחרות לעניין השקעות הקרן נכללות בהתאם לפרסומי הבנק מגבלות לעניין דירוגן של אגרות החוב המוחזקות בקרן (להלן: "מגבלת הדירוג"), ונרכשו לקרן אג"ח אשר במועד רכישתן לקרן עמדו במגבלת הדירוג כאמור ולאחר מכן דירוגן השתנה (או הופסק) כך שאינן עומדות עוד במגבלת הדירוג (להלן: "שינוי הדירוג"), תיחשבנה אגרות החוב כאמור כעומדות במגבלת הדירוג ובלבד שלא חלפו יותר מ-10 ימי חישוב מחירים בקרן ממועד שינוי הדירוג. 
9. להלן תמהיל ההשקעות של הקרן נכון ליום 06.09.2015 צמוד מדד- 37%, שקלי- 38%, חשיפה למט"ח שלא באמצעות מניות או מדדי מניות - 10%, מניות- 15%. יצוין, כי תמהיל ההשקעות עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.
10. להלן עקרונות כלליים להשקעה של הקרן נכון ליום 06.09.2015:
א. לפחות 20% מהתיק באג"ח של ממשלת ישראל ו/או בפיקדונות. ניתן להחליף באג"ח ו/או כתבי התחייבות של בנקים מקומיים המדורגים בדירוג AA+ ומעלה עד מחצית מהחשיפה הממשלתית הנדרשת.
ב. משך החיים הממוצע (מח"מ) של תיק ההשקעות לא יעלה על 5 שנים. בנוסף, מח"מ הנייר הבודד לא יעלה על 6 שנים.
ג. אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדרוג ישראלי של A ומעלה, ואגרות חוב זרות המדורגות בדרוג של BBB-  ומעלה.
ד. בעת יצירת חשיפה למדד אגרות חוב בין אם באמצעות השקעה ישירה ובין אם באמצעות מוצרי מדדים, העקרונות המפורטים בסעיפים ב' ו-ג' לעיל יבחנו ביחס לנתונים הממוצעים של המדד לפי העניין ולא בהכרח ביחס לכל אחד מניירות הערך המרכיבים את המדד כאמור.
ה. יש להסיט לפחות שני שלישים מהחשיפה המנייתית לשווקי חו"ל.
יצוין, כי העקרונות הכלליים להשקעה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.
11. לפירוט אודות ההסכם לקבלת הפרסומים כאמור וכן לפרשנות המונחים בהם נעשה שימוש במדיניות ההשקעות, לרבות: אתר, פרסום, תמהיל, אפיק, עקרונות כלליים להשקעה, שיעורי השקעה מומלצים וכיו"ב, יש לעיין באתר הבנק (www.fibi.co.il). 
12. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.  
13. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

כותרת: אג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

 

מסלול מס: פטורה
שיעור הוספה: 0%
דמי ניהול: 1.05%
דמי נאמנות: 0.05%
לפרטים נוספים: 03-7132323

טבלת קודי אפיון לחשיפות
שיעור השקעה מירבי חשיפה למניות חשיפה למט"ח

0%

0

0

10%

1

A

30%

2

B

50%

3

C

120%

4

D

200%

5

E

מעל 200%

6

F

* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא  מדורגת בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה. מנהל הקרן: ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ. אין האמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות על בסיס תשקיף בתוקף בלבד והדיווחים המיידיים. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו\או לייעוץ מס המתחשב בצרכים ובנתונים של כל משקיע.

 

חזרה לעמוד קרנות נאמנות

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

checked
אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד