נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

גילוי נאות

חברת ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן: "החברה") הינה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות (שיווק השקעות מוגדר בחוק כמתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי) ומשתייכת לקבוצת ילין לפידות במישרין ובעקיפין, במגוון תחומי פעילות בשוק ההון לרבות בפעילות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל ובפעילות בשוקי ההון בישראל ומחוצה לה.

החברה הינה "תאגיד קשור" כמשמעות המונח בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, לגופים המוסדיים הבאים ולנכסים הפיננסיים שלהם:

אטראו שוקי הון בע"מ

לידר החזקות והשקעות בע"מ

ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות בע"מ

ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 

לחברה זיקה לחברות מקבוצת ילין לפידות ולנכסים הפיננסיים שלהן, שאותם היא עשויה להעדיף במסגרת שירותי ניהול ההשקעות ו/או שיווק ההשקעות הניתנים על ידה, כמפורט להלן:

קרנות נאמנות המנוהלות על ידי חברת ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות בע"מ.

קופות גמל המנוהלות על ידי חברת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ.

הזיקה הינה לאור היות נכסים פיננסים אלה מנוהלים ו/או מונפקים ו/או מוצעים ו/או משווקים על ידי חברות -
קשורות לחברה, וכן הואיל והחברות ו/או חברות קשורות לחברה עשויות לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם.

פרסום זה אינו מהווה שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

checked
אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד