נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ילין לפידות (1B)(!)*** אג"ח לא מדורג + 10% | 5108899

מדיניות הקרן

1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל ו/או בחו"ל ואינן מדורגות בידי חברה מדרגת כלשהי, שלא באמצעות תעודות פקדון. לצורך עמידה במגבלה זו, תחשבנה גם אגרות חוב שבמועד רכישתן לקרן לא היו מדורגות בידי חברה מדורגת כלשהי, ולאחר מכן דורגו ע"י חברה מדרגת, ובתנאי שלא חלפו 10 ימי חישוב מחירים מהמועד שבו אג"ח כאמור החל להיות מדורג.

2. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

3. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ" כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) התשנ"ה-1994.

4. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינה בדירוג השקעה* בשיעור שעשוי לעלות על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, שהינו שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כאמור בפרופיל החשיפה של הקרן.

5. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.

 

  

כותרת: אג"ח בארץ - חברות והמרה , חברות והמרה בסיכון גבוה

 

ביום 28/12/2015 מוזגה הקרן ילין לפידות (0B)(!)י High Yield (הקרן הנקלטת) לתוך קרן ילין לפידות (1B)(!) אג"ח לא מדורג + 10% (הקרן הקולטת).

מסלול מס: פטורה
שיעור הוספה: 0%
דמי ניהול: 1.70%
דמי נאמנות: 0.05%
לפרטים נוספים: 03-7132323

  אפיון לחשיפות  - טבלת קודים
שיעור השקעה מירבי  חשיפה למניות חשיפה למט"ח

0%

0

0

10%

1

A

 30%

2

B

 50%

3

C

 120%

4

D

200%

5

E

מעל 200%

6

F

* "אג"ח שאינה בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו. **כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14/11/2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה. *** הכללת הסימן (!) בשם הקרן משמעותו, כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה בשיעור העשוי לעלות על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, שהינו שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כאמור בפרופיל החשיפה של הקרן. אין האמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות על בסיס תשקיף ודיווחים מיידיים בתוקף בלבד. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו\או לייעוץ מס המתחשב בצרכים ובנתונים של כל משקיע.

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

checked
אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד